Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/830
Title: SCENE DESIGN BUSINESS FOR E-COMMERCE:A CASE STUDY OF KAYA SUEA PHA NUM KAONGAN DEE TEE SUD FACEBOOK FANPAGE
ธุรกิจออกแบบฉากสําหรับการขายสินค้าออนไลน์กรณีศึกษาเพจ "กายา เสื้อผ้านำเข้างานดีที่สุด"
Authors: THAPANEE JUNHIRUN
ฐาปณีย์ จันทร์หิรัญ
Noppadol Inchan
นพดล อินทร์จันทร์
Srinakharinwirot University. College of Social Communication Innovation
Keywords: ฉาก
เฟซบุ๊ก ไลฟ์
การขายสินค้าออนไลน์
ออกแบบ
scene
facebook
e-commerce
design
Issue Date:  18
Publisher: Srinakharinwirot University
Abstract: This study is a creative research with the aim of scene design for businesses selling clothing online through the Facebook Live function in Thailand and a case study of “KAYA Suea Pha Num Kao Ngan Dee Tee Sud Facebook Fanpage”. The behavior of the buyers and sellers via Facebook Live were studied using in-depth interviews. The study examined scene design for businesses selling clothing online. By bringing the initial design results to the user for consideration, there were results from three different approaches, with the limitations of the stores for experts to review and develop final scenes with the most user-friendly functions. The research showed that buyers spent 10 to 60 minutes watching live broadcasts each time. The elements that allow buyers to recognize stores, included seller, store image, color tone and logo. The research also showed that the most popular products were clothes. The details that buyers needed to know included product details, size, color options, price, and shipping methods, respectively. It was found that sellers used private areas of more than two square meters, broadcasting live, at least once a day, with the store page administrator managing online sales. The basic equipment of online sales were mobile phones, tripods, lights, accessories and shelves. It was found that most problems in Broadcasting Facebook Live came from the equipment and repeated answers to questions. It was found that scene design of for online clothing sales should be considered in two parts, form and function, showing the design results through three pieces of equipment: the L-form aluminum structure and can display goods on both sides, the printing of polyester fabric displaying graphic patterns with elasticity and based on body structure, able to iron at low temperatures and  product code accessories installed on the front pillar to reduce repetition by the seller. The product code was also displayed in the screenshot.
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบฉากสำหรับธุรกิจการขายเสื้อผ้าออนไลน์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ในประเทศไทย กรณีศึกษา เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “KAYA เสื้อผ้านำเข้างานดีที่สุด” โดยได้ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบฉากสำหรับธุรกิจการขายเสื้อผ้าออนไลน์ โดยนำผลการออกแบบเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานพิจารณา และนำผลมาพัฒนาการออกแบบต่ออีก 3 แนวทางที่แตกต่างกัน ผ่านเงื่อนไขข้อจำกัดของร้านค้ากรณีศึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อพัฒนาเป็นแบบสุดท้ายที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด โดยผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมผู้ซื้อใช้เวลาในการรับชมไลฟ์ครั้งละ 10-60 นาที โดยองค์ประกอบที่ทำให้ผู้ซื้อจดจำร้านได้คือ ผู้ขาย ภาพลักษณ์ร้านค้า โทนสี และโลโก้ ตามลำดับพบว่า สินค้าที่นิยมรับชมผ่านไลฟ์มากที่สุดคือ เสื้อผ้า รายละเอียดที่ผู้ซื้อต้องการทราบ คือ รายละเอียดสินค้า ขนาด ตัวเลือกสี ราคา ค่าจัดส่ง ตามลำดับ พบว่าผู้ขายไลฟ์ขายสินค้าที่บ้านส่วนตัว ใช้พื้นที่ 2 ตารางเมตร ขึ้นไป มีความถี่ในการไลฟ์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และจะมีผู้จัดการเพจเป็นผู้จัดการการซื้อขาย อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้ในการขาย ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ ขาตั้งกล้อง ไฟ อุปกรณ์วางสินค้า ตามลำดับ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการไลฟ์ มาจากอุปกรณ์การใช้งาน รวมถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าซ้ำๆ และพบว่าการออกแบบฉากเพื่อธุรกิจการขายเสื้อผ้าออนไลน์ ต้องพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ รูปทรงและการใช้งาน โดยแสดงผลออกมาผ่านอุปกรณ์ 3 ชิ้น กล่าวคือ โครงสร้างอลูมิเนียม มีลักษณะเป็นตัวแอล (L) ทำให้ฉากสามารถแสดงผลได้สองด้าน, งานพิมพ์ผ้าโพลีเอสเตอร์ ทำหน้าที่แสดงลายกราฟิก โดยสวมยืดหยุ่นตามโครงสร้าง สามารถรีดด้วยอุณหภูมิต่ำได้เมื่อเกิดรอยยับ และอุปกรณ์เสริมบอกรหัสสินค้า ติดตั้งที่ตำแหน่งเสาด้านหน้า เพื่อช่วยลดงานพูดบอกรหัสสินค้าซ้ำๆ ของผู้ขาย รวมถึงรหัสสินค้าจะปรากฎอยู่ในภาพบันทึกหน้าจอ
Description: MASTER OF ARTS (M.A.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
URI: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/830
Appears in Collections:College of Social Communication Innovation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gs611130199.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.