Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1820
Title: FACTORS INFLUENCING PURCHASE INTENTION ON JD CENTRAL APPLICATIONIN BANGKOK
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร
Authors: THAMAN SOMBATCHAROEN
ธามัน สมบัติเจริญ
Kulachet Mongkol
กุลเชษฐ์ มงคล
Srinakharinwirot University
Kulachet Mongkol
กุลเชษฐ์ มงคล
kulachet@swu.ac.th
kulachet@swu.ac.th
Keywords: แอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล, ส่วนประสมทางการตลาด, อิทธิพลทางสังคม
JD CENTRAL APPLICATION : MARKETING MIX : SOCIAL INFLUENCE
Issue Date:  8
Publisher: Srinakharinwirot University
Abstract: The purposes of this research are to investigate the factors that influenced purchasing intentions via the JD Central application in the Bangkok metropolitan area. The samplegroup consisted of 400 residents of the Bangkok metropolitan area who purchased products through the JD Central application. A questionnaire was used as a data collection tool. The following statistics were used for data analysis: mean, percentage, and standard deviation. The analysis of difference statistics for hypothesis testing were One-Way ANOVA and multiple regression analysis.According to the findings, the majority of respondents were females between 21-30, held a Bachelor's degree, an average monthly income between 15,001-30,000 Baht, and employees of a private companies. It was found that there were more females than males, who had recently completed a Bachelor's degree, about to enter the work force with a median income of a starting salary. As a result, their needs or impulses were greater than other groups. The results of the hypothesis testing revealed that the marketing mix: convenience, cost, customer value, and communication had an impact on top-level decision making. It can be seen that consumers placed a high value on view. This is because the majority of respondents used online services, wantedconvenience, easy access, and expected the same products to be available online and offline. The overall perceptions of the consumers on social influence, such as conformity,were high. Consumers had the highest overall purchase intentions regarding compliance and persuasion. Social influence played a significant role in decision-making because some of the products available on the app were rare or limited in quantity and include people with a strong influence. Finally, it was discovered that consumer intentions reached the highest level of three in terms of the following questions:  Is it your intention to purchase products again through the JD Central application?, Do you intend to recommend services to others through the JD Central application?, and When considering the security of purchasing products through the JD Central application, will you continue to use it? At a high level, consumers have two purchasing intentions: if they want to buy products, they will shop through the JD Central application and buy products through the JD Central application. The five statements of intentions to purchase and purchases are planned in advance. All of this is consistent with the marketing mix, by informing customers of promotions. The easy-to-use app interface and guaranteed delivery met the needs of customers and causing them to come back for more. 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,001 - 30,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะเห็นได้ว่าเพศหญิงจะมีความต้องการซื้อมากกว่าเพศชาย และเป็นช่วงอายุที่พึ่งเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงการทำงานและพึ่งจบปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยสอดคล้องกับฐานเงินเดือนของเด็กจบใหม่ ความต้องการหรือแรงกระตุ้นจึงค่อนข้างสูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวก ด้านต้นทุน ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญในมุมมองการตลาดมาก นั้นเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ใช้บริการออนไลน์ ต้องการความสะดวก เข้าถึงง่าย และสามารถคาดหวังว่าออนไลน์กับออฟไลน์ไม่ต่างกันในสินค้าชิ้นเดียวกัน  และผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอิทธิพลทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการคล้อยตาม ด้านการเชื่อฟัง ด้านการยอมทำตาม และด้านการชักจูงใจ และผู้บริโภคมีมีความตั้งใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนด้านอิทธิพลทางสังคมมีส่วนในการตัดสินใจค่อนข้างมาก เพราะสินค้าบางอย่างที่ขายบนแอพเป็นสินค้าหายากหรือจำกัดจำนวนชิ้น รวมไปถึงกระแสจากคนรอบตัวที่สร้างอิทธิพลกับตัวเราได้ดี ทำให้อิทธิพลทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ และสุดท้ายพบว่าผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ คือ ท่านมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล และท่านมีความตั้งใจที่จะบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัลนี้หรือไม่ และเมื่อพิจารณาเรื่องความปลอดภัยในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล ท่านยังคงจะซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ต่อไป และผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ หากมีความตั้งใจซื้อสินค้าจะเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัล และการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น เจดี เซ็นทรัลในแต่ละครั้งมีการวางแผนซื้อล่วงหน้า จาก 5 ข้อความตั้งใจซื้อ จะเห็นว่าทั้งหมดนี้จะสอดคล้องกันกับส่วนประสมทางการตลาด ทั้งในการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่น การจัดส่งที่มั่นใจได้ 100% และแอพพลิชั่นใช้งานง่ายตอบโจทย์กับผู้บริโภคจึงทำให้กลับมาซื้ออีกครั้ง
URI: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1820
Appears in Collections:Faculty of Business administration for society

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gs621130061.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.