Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1590
Title: FACTORS AFFECTING BUYING BEHAVIOR OF WACOAL TRAVEL BRAS AMONG THAI FEMALE CONSUMERS IN THE BANGKOK METROPOLITAN  AREA
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
Authors: SUTHAWAN PATCHARAKARUKANON
สุธาวัลย์ พัชรครุกานนท์
Yanapol Sangsunt
ญาณพล แสงสันต์
Srinakharinwirot University. Faculty of Business Administration for Society
Keywords: พฤติกรรมการซื้อ, วาโก้ทราเวลบรา, ผู้บริโภคผู้หญิง, เขตกรุงเทพมหานคร
Buying behavior/ Wacoal travel bra/ Thai female consumers/ Bangkok metropolitan area
Issue Date:  27
Publisher: Srinakharinwirot University
Abstract: The purpose of this research is to study the factors affecting Wacoal Travel Bra buying behavior among 400 Thai female consumers in the Bangkok metropolitan area that bought or have bought Wacoal Travel Bra. A questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used were percentage and frequency value, arithmetical mean, standard deviation and Chi-Square statistics. The results of the research revealed that the majority of female consumers were aged 26-30 years, single, held a Bachelor's degree, worked as employees in the private sector and had an average monthly income of 10,001-20,000 Baht. Most of them had similar lifestyle activities, such as watching movies, listening to music, and surfing the Internet, but mostly interested in fashion, clothing and accessories. The marketing mix should have the highest level of feedback, namely, product sides and places, and high-level opinions, including price and promotions. In the evaluation of alternatives, it was found that most had the highest level of opinion, namely, choosing products because it met their needs and compared the product features before buying at a high level and they chose the product because it is the only bra that can actually be rolled up. In terms of behavior, it was found that most of them bought bras and underwear with smooth patterns. The reason for choosing underwear was that the functionality met these needs. The person who influenced the decision to buy underwear was myself, who the respondents would buy underwear at the beginning of the year and by buying underwear from department stores. The payment method used was with a credit or a debit card. There were two purchases of underwear per year and the cost of lingerie purchases (average) was 1,401 Baht or more per year. The hypothesis testing revealed that demographic factors, including lifestyle factors, the marketing mix factors and the alternative assessment factors and most of them affected the buying behavior of Wacoal Travel Bras. There were some factors that did not affect most behaviors in terms of purchasing any type of underwear. The suggestions from the study of the factors affecting the buying behavior of Wacoal Travel Bra among Thai female consumers in Bangkok should study each factor in more detail to be used as a guideline for entrepreneurs to apply research data to product development, distribution channels and how to communicate marketing to consumers and achieve sales efficiency and to be more modern in communication and to the point.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อหรือเคยซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคหญิงมีอายุ 26 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านกิจกรรม ชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต และด้านความสนใจส่วนใหญ่สนใจในแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อมีท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะตรงความต้องการ และข้อท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าก่อนซื้อ และระดับมาก ข้อท่านเลือกผลิตภัณฑ์เพราะเป็นบราเดียวที่ม้วนได้จริง ด้านพฤติกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อชุดชั้นในประเภท เสื้อใน ที่มีรูปแบบเรียบ และมีเหตุผลในการเลือกซื้อชุดชั้นใน คือ ฟังชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อชุดชั้นใน คือ ตนเอง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อชุดชั้นในช่วงต้นปี โดยซื้อชุดชั้นในจากห้างสรรพสินค้า มีการชำระเงินแบบ บัตรเครดิต/เดบิต มีการซื้อชุดชั้นใน 2 ครั้ง ครั้งต่อปีและค่าใช้จ่ายที่ซื้อชุดชั้นใน (โดยเฉลี่ย) 1,401 บาทขึ้นไปต่อปี การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยการประเมินทางเลือก ส่วนใหญ่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ ซึ่งมีบางปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ในด้านเลือกซื้อชุดชั้นในรูปแบบใด ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวาโก้ทราเวลบรา บราม้วนได้ของผู้บริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาแต่ละปัจจัยให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้นำข้อมูลผลวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และวิธีการสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขายและมีความทันสมัยในการสื่อสารและตรงจุดมากอย่างยิ่งขึ้น
Description: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
URI: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1590
Appears in Collections:Faculty of Business administration for society

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gs611130277.pdf6.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.