Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1370
Title: WEBSITE DESIGN FOR SEXUAL FLUIDITY IN LGBT BY USING USER EXPERIENCE: A CASE STUDY OF BLAZINGLOVE.COM
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความลื่นไหลทางเพศในสังคม LGBT โดยใช้ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) กรณีศึกษาเว็บไซต์ BLAZINGLOVE.COM
Authors: JUTHAMAS VADHANAPANICH
จุฑามาศ วัฒนพานิช
Wannayos Boonperm
วรรณยศ บุญเพิ่ม
Srinakharinwirot University. College of Social Communication Innovation
Keywords: การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
ความลื่นไหลทางเพศ
การออกแบบเว็บไซต์
ความเท่าเทียมกัน
User Experience
Sexual Fluidity
Website design
Equality
Issue Date:  16
Publisher: Srinakharinwirot University
Abstract: The aim of this research is to study the desires and pain points of the BlazingLove’s users and to design a new version of BlazingLove to solve the issue of sexual fluidity using user experience design concept.  Mixed methodology research design was employed both quantitative and qualitative methods. Quantitative online questionnaire survey was posted on the homepage of website as a pop-up to ensure that the responses are the BlazingLove’s users.  For the qualitative research, in-depth interviews were conducted with experienced and experts who works relating to sexual fluidity. The results show that BlazingLove had a relatively high gender diversity as the research found that there were 14 different sexual orientation and fluidity because more than 20 percent of the respondents have more than one sexual orientation. Their goals of using BlazingLove were mainly making friends and establishing work related connections, rather than seeking for lovers. The did not want to be labelled by their sexual orientations; preferred to be segmented by lifestyles. There are a few significant issues need to be improved, which are cannot edit or delete posts by themselves, met with perverts, cannot change their profiles’ pictures, do not know where to start, should make the website easier to find fiends, and uncomfortable as they feel that the website is designed for the ones who looks for the lovers, etc. According to the results, personas of BlazingLove are those who are gender diversity and fluidity, age between 20-49 years old, work as employees and freelancers, medium to high income, desire to make friends and establish new work-related connection. Researcher designed the new version to deliver the best user experience that consists of useful, desirable, accessible, credible, findable, usable, and valuable to the users by adding the following features to the newly design website: Navigation, Log in / Sign up, Homepage, Events, BlazingLove Match, Notifications, Explore, Profile, Chat, and Friend list which should solving the users’ pain points as well as answering their desirables by allow them to tag by lifestyles to build a community of equally love.
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ BlazingLove ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ BlazingLove เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ BlazingLove เพื่อแก้ไขปัญหาความลื่นไหลทางเพศสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ BlazingLove โดยใช้หลักการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ออกแบบและดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ป๊อบอัพที่หน้าแรกของเว็บเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใช้ของ BlazingLove การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับความลื่นไหลทางเพศ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้ BlazingLove มีความหลากหลายทางเพศค่อนข้างสูงเนื่องจากมีเพศวิถีที่แตกต่างกันถึง 14 เพศวิถี และผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 20 ระบุว่ามีเพศวิถีมากกว่ามากกว่า 1 เพศขึ้นไป เป้าหมายในการใช้งานเว็บไซต์ BlazingLove คือการหาเพื่อนคุยและสร้างเครือข่ายในการทำงานมากกว่าจะมาหาคู่รัก ไม่ต้องการให้มีการจำแนกผู้ใช้ตามเพศวิถี แต่จำแนกตามรูปแบบการดำรงชีวิต นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญที่ผู้ใช้ต้องการให้ปรับปรุง เช่น ไม่สามารถแก้ไขหรือลบโพสต์ได้ด้วยตนเอง เจอคนหื่น ไม่สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ เมื่อเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร อยากให้ค้นหาเพื่อนได้ง่ายขึ้น และรู้สึกว่าเว็บมีบรรยากาศของการหาคู่มากเกินไปทำให้รู้สึกไม่สะดวกใจในการใช้งาน เป็นต้น จากผลการวิจัยจึงสามารถกำหนดผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการออกแบบเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ BlazingLove ได้ดังนี้ กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายคือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายและลื่นไหลทางเพศ มีอายุระหว่าง 20-49 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทและอาชีพอิสระ ที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางและสูง มีความต้องการหาเพื่อนคุยหรือสร้างเครือข่ายในการทำงาน ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบให้เว็บไซต์ BlazingLove เวอร์ชันใหม่ให้มีองค์ประกอบครบทั้งมีประโยชน์ อยากได้ เข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ค้นหาพบ ใช้งานได้ และมีคุณค่าสำหรับผู้ใช้ โดยมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เนวิเกชัน (Navigation) เข้าสู่ระบบ (Log in) / สมัครสมาชิก (Sign up) หน้าหลัก (Homepage) กิจกรรม (Events) การจับคู่อัตโนมัติโดยระบบ BlazingLove (BlazingLove Match) การแจ้งเตือน (Notifications) สำรวจ (Explore) โปรไฟล์ (Profile) การสนทนา (Chat) และรายชื่อเพื่อน (Friend list) ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใช้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครบทุกประการโดยจำแนกผู้ใช้ตามรูปแบบการดำรงชีวิตเพื่อสร้างชุมชนแห่งความเท่าเทียม
Description: MASTER OF ARTS (M.A.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
URI: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1370
Appears in Collections:College of Social Communication Innovation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gs621130167.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.