Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1184
Title: RESEARCH AND DEVELOPMENT FINE SILVER JEWELRY PLATFORM FOR DIGITAL SOCIETY
การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจเครื่องประดับเงินเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล
Authors: PANUWAT JURAPONGVANICH
ภาณุวัฒน์ จุฬาพงษ์วนิช
Wannayos Boonperm
วรรณยศ บุญเพิ่ม
Srinakharinwirot University. College of Social Communication Innovation
Keywords: แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน
เครื่องประดับเงิน
Online Fine Silver Jewelry Platform
Jewelry
Issue Date:  14
Publisher: Srinakharinwirot University
Abstract: Since economic and technological behavior constantly changes, fine silver jewelry market entrepreneurs have begun to distribute goods via ecommerce. However, the data from the Office of Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP) revealed that less than 10% of entrepreneurs succeed in ecommerce. The cause of this failure is the objective of this research, as well as the analysis of the online fine silver jewelry platform in a digital society, and to develop the online fine silver jewelry platform in terms of the needs of the consumers. This research was conducted using the Double Diamond Model, a process based on critical thinking and rationality. The procedures were as follows: (1) Discover: identifying problems from three entrepreneurs with difference sources, such as online shopping, social network shopping, and direct chat. Moreover, Generation Y data was the main target of this research and the data gathered from the related research; (2) Define: data analysis step to define and specify problems and solutions, then setting design conditions according to analysis results; (3) Development: the steps to develop online fine silver jewelry platform; and (4) Delivery: the presentation of an online fine silver jewelry platform. This research was divided into two parts. Part 1: an analysis of online fine silver jewelry platform found a solution for the problem for online entrepreneurs, as follows: (1) to design a comfortable and easy to use user interface; (2) to design a user interface that emphasizes authenticity, and store background; (3) to present the image, detail, and price clearly. Part 2: the development of online fine silver jewelry platform in terms of customer demands. It was found that customers will purchase goods online, if it is more convenient. The design principles are as follows: (1) the user interface must be detailed and convenient; (2) operational control: the user interface must have freedom to control online platforms; (3) User and system response: the system must respond to user activities; (4) shortcuts for users: user interface must have shortcuts; and (5) user error protection: the system must prevent user errors.
เนื่องจากเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมไปถึงกลุ่มการค้าธุรกิจเครื่องประดับเงินด้วย ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มต้นจำหน่ายเครื่องประดับเงินผ่านระบบออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามจากสถิติของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่าผู้ประกอบการระบบออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 10 จึงทำให้เกิดการวิจัยในครั้งนี้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเครื่องประดับเงินในตลาดดิจิทัล และเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าโดยนำ Double Diamond Model มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนและมีเหตุผล โดยดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1) Discover: ขั้นตอนรวบรวมปัญหาของกลุ่มผู้ค้าจาก 3 ช่องทางได้แก่ Online Shopping, Social Network Shopping และ Direct Chat นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากกลุ่ม Generation Y ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มในครั้งนี้ และศึกษารวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) Define: ขั้นตอนการนำปัญหาและข้อมูลจากขั้นตอน Discover มาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและกำหนดวิธีการแก้ปัญหา และนำมาสร้างเป็นเงื่อนไขในการออกแบบ 3) Development: ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน 4) Delivery: ขั้นตอนการนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจเครื่องประดับเงิน ผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส่วนของการวิเคราะห์ธุรกิจเครื่องประดับเงินในตลาดดิจิทัลพบวิธีการแก้ปัญหาของผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินออนไลน์ดังนี้ 1) ออกแบบอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายสบายตา 2) ออกแบบอินเตอร์เฟสที่มุ่งเน้นการนำเสนอถึงรายละเอียดความน่าเชื่อถือและความเป็นมาของร้านค้า 3) แสดงภาพและระบุรายละเอียดเครื่องประดับให้ครบถ้วน โดยนำเสนอภาพ, รายละเอียด, ข้อมูลทั่วไป และราคาที่ชัดเจน ส่วนที่ 2 ส่วนของการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจเครื่องประดับเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคมีความต้องการเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเครื่องประดับเงินผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสะดวกในการใช้งาน และสามารถสรุปหลักการออกแบบได้เป็น 5 ข้อดังนี้ 1) ลดภาระในการจำ อินเตอร์เฟสต้องมีความชัดเจนและใช้งานได้สะดวก 2) การควบคุมการทำงาน โดยให้ผู้ใช้งานมีอิสระในการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์ม 3) การโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มต้องโต้ตอบกิจกรรมให้จบเป็นเรื่องๆ 4) ทางลัดที่มีให้ผู้ใช้งาน สร้างทางลัดให้ผู้ใช้งานเพื่อช่วยลดขั้นตอน 5) ป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้งาน ระบบป้องกันความผิดพลาดที่มีจากผู้ใช้งาน
Description: MASTER OF ARTS (M.A.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
URI: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1184
Appears in Collections:College of Social Communication Innovation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gs601130085.pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.