Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2364
Title: DEVELOPMENT OF IMPORTED WESTERN SNACK STORE ON FACEBOOK
การสร้างแบรนด์ร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศบนช่องทางเฟซบุ๊ก
Authors: PATIPHAN SANTIVAROTAI
ปฏิภาณ สันติวโรทัย
Saowaluck Phanthabutr
เสาวลักษณ์ พันธบุตร
Srinakharinwirot University
Saowaluck Phanthabutr
เสาวลักษณ์ พันธบุตร
saowaluck@swu.ac.th
saowaluck@swu.ac.th
Keywords: การสร้างเเบรนด์
ร้านจำหน่ายขนมนำเข้า
เฟซบุ๊ก
Brand development
Imported snack store
Facebook
Issue Date:  16
Publisher: Srinakharinwirot University
Abstract: This study is research and development, with the objectives of studying consumer behavior and creating a business model canvas and the corporate identity of imported snack stores on Facebook through study from both the perspective of consumers and shops. The purpose is to test and validate the idea of creating an imported snack store brand on Facebook . The study examined the opinion and behavior of members of Generation Y living in Thailand, aged between 20-40, and their behavior towards imported snack stores with online questionnaires and a survey using the convenient sampling method, combined with the information from interviewed imported snack stores to create a business model canvas and the corporate identity prototype, and then the prototype was given to experts in both design and business to evaluate their performance in order to develop and optimized a business model canvas and the corporate identity brand book. The research showed that members of Generation Y that imported snack consumed were 69.5% for females, aged between 20-30 living in Bangkok, employed full time workers and students. They liked to purchase potato chips and chocolate from storefront, E-Marketplaces and Facebook, spending around 300 baht per order. Also, the study of imported snack store business canvas showed that in order to creating a strong brand one must find a unique product to differ from other stores while focusing on first jobber as a priority target. Brand also needed to be easy to access and many online channels while maintaining good relationships with customer and suppliers by listening to consumer feedback, creating an event or promotion and forming a partnership with suppliers. Income was from sales order only and the costs to establish a brand as a business can be in a range of 20,000 bath to more than a million bath for a bigger scale operation. In the process of creating an Imported snack store corporate identity, the study showed the brand should be fun, playful and colorful while also being professional.The content inside corporate identity have to stand out and following the same direction, making the brand whole and trustworthy.  
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลธุรกิจร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศ พฤติกรรมของผู้บริโภคขนมนำเข้าจากต่างประเทศ และการสร้างแบรนด์ร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศ มีความมุ่งหมายที่ศึกษาถึงแนวทางในการทำธุรกิจร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศบนช่องทางเฟซบุ๊ก โดยได้สำรวจความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรม ของGeneration Y ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุระหว่าง 20-40 ปี ที่มีต่อการบริโภค และการสั่งซื้อขนมนำเข้าจากต่างประเทศด้วยแบบสอบถามออนไลน์และใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร้านจำหน่ายขนมนำเข้าบนช่องทางเฟซบุ๊ก เพื่อพัฒนาเป็นแผนโมเดลธุรกิจ และนำแผนโมเดลธุรกิจที่ได้มาพัฒนาเป็นหนังสืออัตลักษณ์แบรนด์ฉบับต้นแบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปรับปรุงเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและความเหมาะสม โดยผลการวิจัยพบว่าในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่าคน Generation Y นั้นมีความคุ้นเคยต่อการบริโภคและสั่งซื้อขนมนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุเฉลี่ยประมาณ 20-30 ปี เป็นนักศึกษา และพนักงานบริษัท นิยมทานขนมจำพวกมันฝรั่งทอด และช็อคโกแลต มักจะสั่งซื้อผ่านทางหน้าร้าน E-Marketplaces และ เฟซบุ๊กเป็นหลัก มียอดการใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละ 300 บาท ทำให้เห็นได้ว่าการสร้างแบรนด์ร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศบนช่องทางเฟซบุ๊กนั้นมีความเป็นไปได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในด้านแผนโมเดลธุรกิจของร้านจำหน่ายขนมนำเข้า จากการสัมภาษณ์ร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศเห็นได้ว่า ในการทำธุรกิจนั้นจำเป็นจะต้องมีแผนโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อทำให้การกำหนดอัตลักษณ์และแนวทางการทำธุรกิจนั้นมั่นคง โดยในแผนโมเดลธุรกิจนั้นจะครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ อันประกอบด้วย สินค้านั้นจะต้องโดดเด่นมีความแตกต่างในตลาด กลุ่มลูกค้าเจาะกลุ่มคนเริ่มทำงานเป็นหลัก เน้นการจำหน่ายผ่านออนไลน์ และควรมีหลายช่องทาง ธุรกิจควรมีพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า มีการโต้ตอบกับผู้บริโภคอยู่เสมอทั้งถามไถ่และจัดกิจกรรม รายได้มาจากการขายเป็นส่วนใหญ่ และหากต้องการเปิดร้านขนาดใหญ่ควรจะมีเงินลงทุนหลักล้านขึ้นไป สำหรับผลของการอัตลักษณ์แบรนด์นั้นสรุปผลได้ว่า ในการสร้างแบรนด์นั้นองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีคือ โลโก้ สี ตัวอักษร ซึ่งทั้งหมดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการกำหนด เสียง หรือ ภาพของแบรนด์ จะเห็นได้ว่าในการสร้างแบรนด์ร้านจำหน่ายขนมนำเข้านั้น ควรจะออกไปในทางสดใสมีสีสัน  ขณะเดียวกันก็ต้องคงความเป็นมืออาชีพ ประกอบกับทำประโยชน์ให้สังคม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกบริโภค
URI: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/2364
Appears in Collections:College of Social Communication Innovation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gs631130592.pdf5.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.