Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1549
Title: THE MODEL OF LEARNING AND DEVELOPMENTIN TOURISM GASTRONOMY ABOUT COOKING VACATIONIN THAILAND
การศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ คุกกิ้งเวเคชั่น ในประเทศไทย
Authors: KRITCHAYA CHATURAPHAT
กฤชญา จตุรภัทร์
Porawan Pattayanon
ปรวัน แพทยานนท์
Srinakharinwirot University. College of Social Communication Innovation
Keywords: คุกกิ้งเวเคชั่น
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
แผนพัฒนาธุรกิจบริการ
Cooking Vacation
Tourism gastronomy
Business development plans
Issue Date:  17
Publisher: Srinakharinwirot University
Abstract: The objective of this research is to study the model of learning and development in tourism gastronomy or cooking vacations in Thailand to use the data on consumer behavior affecting cooking vacation gastronomy to analyze and manage cooking vacation food service businesses. The data was used to analyze the business factors affecting an analysis management of costs. In order to apply the research findings and develop strategies suitable for the cooking vacation and food service business marketing plans by using an online questionnaire and using in-depth online interviews. In this research, the research and development method were used and was divided into six steps. The results of the study results were as follows: (1) to study and collect information and to create business development plans. Furthermore, case studies in Japan, Spain and Thailand found that the most important factors attracted tourists to use the culinary tourism services of cooking vacation including the uniqueness of the local area by studying with food experts and supervised staff with fluency in a variety of languages, and the requirements of good  service and friendliness. Furthermore, the ability to make learners or participants understand easily and an appropriate study period. In the second step, general, Thai and foreign tourists were interviewed and it was found that they were aged 22-45, while the respondents were female, aged between 22-30, worked in private sector and had a salary between 15,001-25,000 Baht per month. There were five important processes that affected consumer decision-making, which were as follows: (1) an analysis of the target audience; (2) the duration of participation in an activity; (3) The importance of adding social value; (4) communication suitability skills; and (5) appropriateness in managing the store area. In the third step, three experts were interviewed and it was found that there were motivation factors for choosing restaurants for reviews and expectations, service in terms of the staff communication and allocating time to participate in activities. In the fourth step, the results was divided into two parts: (1) business model canvas; and (2) brand guideline design. In the fifth step, three experts agreed with the business model and guidelines, with more of a focus on  business identity. The sixth step is data analysis and conclusions to guide the businesses in the future.
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษา และ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร แบบ คุกกิ้งเวเคชั่น ใน ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบ Cooking Vacation ไปพัฒนา เพื่อวิเคราะห์และจัดการเรื่องบริหารธุรกิจบริการอาหารแบบ Cooking Vacation เพื่อนํา ข้อมูลปัจจัยที่มีผลไปวิเคราะห์เพื่อจัดการต้นทุน เพื่อนําผลสรุปของการวิจัย ไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแผนการตลาดธุรกิจบริการอาหารแบบ Cooking Vacation โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ และ การสัมภาษณ์เชิงลึกออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่หนึ่งผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ จากกรณีศึกษา Cooking Vacation ใน ประเทศญี่ปุ่น สเปน และ ไทย ทราบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่สนใจ ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น โดยมีการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมีพนักงานคอยดูแลและสื่อสารได้หลากหลายภาษา มีการบริการที่ดีและเป็นมิตรมีระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสมขั้นตอนที่สองผู้วิจัยได้สอบถามบุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศ อายุ 22 - 45 ปี ผลพบว่า มีผู้ทําแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22-30 ปี ประกอบอาชีพ ลูกจ้างเอกชนพนักงานบริษัท มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท โดยมีกระบวนการสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 5 ขั้นตอนได้แก่ 1.วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย 2.ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม 3.ความสําคัญในการเพิ่มคุณค่าทางสังคม 4.ความเหมาะสมทางการสื่อสาร 5.ความเหมาะสมในการจัดการพื้นที่ร้านขั้นตอนที่สามผู้วิจัยได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญจึงพบว่า มีปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเลือกร้านอาหารเพื่อการรีวิว และ ด้านความคาดหวังต่อธุรกิจ ความพร้อมสถานที่ การสื่อสารของพนักงานการบริการ และ การจัดสรรเวลาในการร่วมกิจกรรม ขั้นตอนที่สี่ผู้วิจัยได้วางแผนพัฒนาธุรกิจโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่1การออกแบบโมเดลธุรกิจ ส่วนที่2 การ ออกแบบแบรนด์ไกด์ไลน์ ขั้นตอนที่ห้าผู้วิจัยได้นําผลการศึกษาและการออกแบบในขั้นตอนที่สี่มาขอคําแนะนําจากเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพจํานวน 3 ท่าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านมีความเห็นตรงกันและ อยากให้เน้นเรื่องความเอกลักษณ์ทางธุรกิจเป็นสําคัญ ขั้นตอนที่หกการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปประกอบใช้กับธุรกิจ ได้ในอนาคต
Description: MASTER OF ARTS (M.A.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
URI: http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1549
Appears in Collections:College of Social Communication Innovation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gs611130511.pdf7.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.